Khoản nợ có TSĐB là cổ phiếu

Tìm Khoản nợ có TSĐB là giấy tờ có giá

{{ currentTax.activeTerm?currentTax.activeTerm.name:' ' }}

Khoản nợ lọc theo loại giấy tờ có giá