Khoản nợ có TSĐB là hệ thống máy móc

Tìm Khoản nợ có TSĐB là máy móc thiết bị

{{ currentTax.activeTerm?currentTax.activeTerm.name:' ' }}

Khoản nợ lọc theo loại máy móc thiết bị