Khoản nợ có TSĐB là phương tiện đường bộ

Tìm Khoản nợ có TSĐB là phương tiện vận tải

{{ currentTax.activeTerm?currentTax.activeTerm.name:' ' }}

Khoản nợ lọc theo loại phương tiện vận tải