Khoản nợ có TSĐB là quyền sử dụng tài sản

Tìm Khoản nợ có TSĐB là tài sản khác

{{ currentTax.activeTerm?currentTax.activeTerm.name:' ' }}