1. Thông tin dịch vụ:

Tư vấn mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

2. Quyền lợi khi tham gia dịch vụ:

3. Hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu (nếu có):

4. Quy trình thực hiện