THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
 • Dư nợ gốc ban đầu
  3.500.000.000 VNĐ
 • Thời hạn vay
  24 tháng
 • Lãi suất vay
  10,5%/năm
 • Lãi phạt quá hạn
  150%
 • Mục đích vay

  Bổ sung vốn kinh doanh

THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
 • Giá trị tài sản tại thời điểm vay
  5.277.000.000 VNĐ
 • Giá trị tài sản hiện tại
  16.000.000.000 VNĐ
 • Đơn vị đinh giá
  Công ty CP Agriland
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH
CƠ CẤU VỐN
LỢI NHUẬN
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH