THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
  • Dư nợ gốc ban đầu
    15.800.000.000 VNĐ
  • Thời hạn vay
    .
  • Lãi suất vay
    .
  • Lãi phạt quá hạn
    .
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
  • Giá trị tài sản tại thời điểm vay
    12.851.885.127 VNĐ
  • Giá trị tài sản hiện tại
    0 VNĐ
  • Đơn vị đinh giá
    .
  • Tình trạng pháp lý khoản nợ
    Chưa xác định
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH
  • Tình trạng đầu tư
    Chưa lập dự án đầu tư
  • A - DOANH THU
    0 VNĐ
  • - Tổng nợ gốc + lãi
    46.100.000.000 VNĐ
  • - Lãi phạt
    0 VNĐ
  • B - CHI PHÍ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
    0 VNĐ
  • - Chi phí mua khoản nợ
    0 VNĐ
  • - Chi phí tư vấn/ môi giới (5%)
    0 VNĐ
  • - Chi phí thành lập công ty
    0 VNĐ
  • - Lệ phí toà án (2%)
    0 VNĐ
  • - Phí thi hành án (3%)
    0 VNĐ
  • - Chi phí cưỡng chế
  • - Chi phí thẩm định tài sản
  • - Chi phí bán đấu giá
  • - Chi phí dự phòng (2%)
    0 VNĐ
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH
CƠ CẤU VỐN
  • Vốn tự có
    0 VNĐ
  • Vốn huy động
    0 VNĐ
LỢI NHUẬN
  • Lợi nhuận trước thuế
    0 VNĐ
  • Thuế TNDN
    0 VNĐ
  • Lợi nhuận sau thuế
    0 VNĐ
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH
  • Tỷ suất chiết khấu
    0
  • Suất sinh lời kỳ vọng (IRR/ năm)
    0
  • Thời gian dự kiến kết thúc dự án
    .
CƠ CẤU VỐN
LỢI NHUẬN
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH