THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
 • Dư nợ gốc ban đầu
  15.921.843.053 VNĐ
 • Thời hạn vay
  --
 • Lãi suất vay
  -
 • Lãi phạt quá hạn
  -
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
 • Giá trị tài sản tại thời điểm vay
  14.002.000.000 VNĐ
 • Giá trị tài sản hiện tại
  0 VNĐ
 • Đơn vị đinh giá
  -
 • Tình trạng pháp lý khoản nợ
  Chưa xác định
THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH
 • Tình trạng đầu tư
  Chưa lập dự án đầu tư
 • A - DOANH THU
  0 VNĐ
 • - Tổng nợ gốc + lãi
  25.440.701.578 VNĐ
 • - Lãi phạt
  0 VNĐ
 • B - CHI PHÍ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
  0 VNĐ
 • - Chi phí mua khoản nợ
  0 VNĐ
 • - Chi phí tư vấn/ môi giới (5%)
  0 VNĐ
 • - Chi phí thành lập công ty
  0 VNĐ
 • - Lệ phí toà án (2%)
  0 VNĐ
 • - Phí thi hành án (3%)
  0 VNĐ
 • - Chi phí cưỡng chế
 • - Chi phí thẩm định tài sản
 • - Chi phí bán đấu giá
 • - Chi phí dự phòng (2%)
  0 VNĐ
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH
CƠ CẤU VỐN
 • Vốn tự có
  0 VNĐ
 • Vốn huy động
  0 VNĐ
LỢI NHUẬN
 • Lợi nhuận trước thuế
  0 VNĐ
 • Thuế TNDN
  0 VNĐ
 • Lợi nhuận sau thuế
  0 VNĐ
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH
 • Tỷ suất chiết khấu
  0
 • Suất sinh lời kỳ vọng (IRR/ năm)
  0
 • Thời gian dự kiến kết thúc dự án
  0
CƠ CẤU VỐN
LỢI NHUẬN
CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH