Tìm Khoản nợ có TSĐB là Bất động sản

{{ currentTax.activeTerm?currentTax.activeTerm.name:' ' }}

Khoản nợ lọc theo loại bất động sản